วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2564
จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่1 ครั้งที่1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งชดฟันบุ้งกี๋รถขุดตีนตะขาบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุเเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันเครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กน 3374 สพ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมถนนลงหินคลุกเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมอาคารอนุบาล 8 ห้องเรียน (โรงเรียนอนุบาล อบต.บางตาเถร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าแกละวิทยุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2564
จ้างเหมาทำกรอบป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง