วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ม.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม) ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2564
จ้างเหมาจัดทำเตาเผาขยะ โครงการเตาเผาขยะ ประจำปี2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุ สื่อการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดไผ่โรงวัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุ สื่อการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านไผ่ตาโม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุ สื่อการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านโคก ๗ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2564
จ้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2564
ซื้อโครงการจัดหาวัสดุ สื่อการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดท่าข้าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2564
จ้างเหมาตัดสติ๊กเกอร์ จำนวน 4 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง