วันที่
ชื่อเรื่อง
12  ต.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาทำจัดทำพวงมาลาดอกไม้สดสีเหลือง ในวันคล้ายสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ต.ค. 2563
จ้างเหมาทำจัดทำพวงมาลาในวันคล้ายสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ต.ค. 2563
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวารสารสิ่งพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านไผ่สัก-ถนนเลียบคลองกำนันวัง หมู่ที่ 8-หมู่ที่10 ตำบลบางตาเถร กว้าง 4 เมตร ยาว 3,047 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,188 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23  ก.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมลงหินคลุกเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 6 (ตามที่ อบต.กำหนด ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดไผ่โรงวัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านโคก ๗ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง