วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ก.ย. 2563
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มโครงการผู้สูงอายุใส่ใจร่วมป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านไผ่ตาโม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดท่าข้าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
จ้างเหมาจำทำเอกสารประกอบการอบรมโครงการผู้สูงอายุใส่ใจร่วมป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมลงหินคลุกเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 2 ( ตามที่ อบต.กำหนด ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
ซื้อซื้อวัสดุใช้ในโครงการผู้สูงอายุใส่ใจร่วมป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการผู้สูงอายุใส่ใจร่วมป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
ซื้อเก้าอี้ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2563
จ้างเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 10 (ตามที่ อบต.กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2563
จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจสภาพรถยนต์ส่วนกลาง(รถตู้) หมายเลขทะเบียน นข 4904 สพ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง