วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุเพื่อใช้ตามโครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และครอบครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2563
จ้างเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 4 (ตามที่ อบต.กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2563
จัดทำหมวกรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อสตรีและครอบครัว
11  ก.ย. 2563
จ้างทำแนวกั้นบริเวณสนามเด็กเล่นโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2563
จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อสตรีและครอบครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2563
จ้างเหมาทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มจ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อสตรีและครอบครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุการกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2563
จ้างเหมารถบัสปรับอากาศไม่ประจำทางตามโครงการครอบครัวคุณธรรมนำชุมชนตำบลบางตาเถรเข้มแข็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุเพื่อใช้ตามโครงการครอบครัวคุณธรรมนำชุมชนตำบลบางตาเถรเข้มแข็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมลงหินคลุกเกลี่ยแต่ง หมู่ที่4, หมู่ที่ 8,หมู่ที่ 11,หมู่ที่ 12 (ตามแบบที่ อบต.กำหนด ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง