วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ก.ย. 2563
จ้างเหมาทำป้ายไวนิลตามโครงการครอบครัวคุณธรรมนำชุมชนตำบลบางตาเถร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2563
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มตามโครงการครอบครัวคุณธรรมนำชุมชนตำบลบางตาเถร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 (ตามแบบที่ อบต.กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2563
ซื้อส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนระดับปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2563
ซื้อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองส่งเสริมการเกษตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง