วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ก.ย. 2563
ซื้อธนาคารความดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองส่งเสริมการเกษตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2563
จ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการซ้อมแผนเพื่อป้องกันบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมลงหินคลุกเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 9, หมู่ที่ 15,หมู่ที่ 16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองส่งเสริมการเกษตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง