วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ส.ค. 2563
จ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการป้องกันและลดปัญหาอัคคีภัยในเขตพื้นที่ตำบลบางตาเถร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2563
จ้างเหมาทำป้ายรณรงค์ โครงการป้องกันและลดปัญหาอัคคีภัยในเขตพื้นที่ตำบลบางตาเถร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2563
จ้างเหมาจัดอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มโครงการป้องกันและลดปัญหาอัคคีภัยในเขตพื้นที่ตำบลบางตาเถร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2563
จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2563
ซื้อเครื่องสูบน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2563
จ้างส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนด้านดนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2563
ซื้อหนูน้อยออมเงิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2563
ซื้อส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนด้านดนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2563
ซื้อส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนด้านกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง