วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ส.ค. 2563
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายรณรงค์โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2563
จ้างทำป้ายโครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและขยะมูลฝอย ประจำปี2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการคลองสวยน้ำใส ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2563
เหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชน ประจำปี 2563
27  ส.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุเพื่อปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ หมู่ที่6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุเพื่อปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ หมู่ที่12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมรถขุดตีนตะขาบ ตค 7256 สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์อื่นๆ (เครื่องเล่นสนาม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมรถขุดตีนตะขาบ ตค7256 สพ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง