วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2563
จ้างถมดินบริเวณโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2563
ซื้อเรียนธรรมะกับพระอาจารย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุการบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างสำหรับผู้เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2563
จ้างป้านไวนิลโครงการกิจกรรม 5 ส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2563
ซื้อห้องสมุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร 1 (ตามแบบที่ อบต.กำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19  ส.ค. 2563
จ้างถ่ายเอกสารตามโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง