วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ส.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมลงหินคลุกเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 7 ,หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2563
ซื้อซุ้มพระบรมฉายาลักษณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2563
จ้างเหมาทำป้ายไวนิลตามโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2563
ซื้อหนูน้อยฟันดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2563
ซื้อกิจกรรม 5 ส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2563
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่มประชุมสภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2563
ซื้อหนูน้อยผมสะอาด ปราศจากเหา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2563
ซื้อเยี่ยมบ้านเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง