วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ส.ค. 2563
ซื้อชุดไมโครโฟนไร้สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเริมเหล็ก หมู่ที่ 17 (ตามที่ อบต.กำหนด ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2563
จ้างเหมาปรับภูมิทัศน์ในพื้นตำบลบางตาเถร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเริมเหล็ก หมู่ที่ 2 (ตามที่ อบต.กำหนด ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2563
ซื้อEnglish around the school โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 34 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2563
ซื้อฝากภาษาอังกฤษกลับบ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง