วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2564
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ ตามโครงการปฏิบัติการป้องกันและเฝ้าระวังโครติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตามโครงการปฏิบัติการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (หน้ากากอนามัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตามโครงการปฏิบัติการป้องกันและเฝ้าระวังโครติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาทำป้ายโครงการรณรงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2564
จ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2564
จ้างบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม รถยนต์หมายเลขทะเบียน บษ 7392 สพ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2564
จ้างเหมาทำป้ายโครงการปฏิบัติการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เชิงรุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาตร์และการแพทย์ในโครงการปฎิบัติการป้องและเฝ้าระวังโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เชิงรุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง