วันที่
ชื่อเรื่อง
5  ส.ค. 2563
ซื้อสานสัมพันธ์ชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2563
ซื้อตู้รับฟังความคิดเห็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับนักเรียน จำนวน 8 โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2563
จ้างถ่ายเอกสาร ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ค. 2563
จ้างอาหารเสริม(นม) สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯในสังกัด จำนวน 5 ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯในสังกัด ที่ยังไม่ได้รับอาหารเสริม(นม)ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2563
จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-59-196 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2563
ซื้อสายยางน้ำมันโซล่ารถขุดตีนตะขาบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง