วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุอื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2563
จ้างเหมาต่อเติมประตูห้องน้ำอาคารอนุบาล จำนวน 11 ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง กต 3504 สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2563
จ้างเหมาทำป้ายไวนิลระบบคัดกรองสุขภาพนักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2563
ซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บษ 7392 สพ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ (สวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2563
ซื้อไฟไซเรนฉุกเฉิน(สีแดง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมลงหินคลุกเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง