วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2563
ซื้อตู้เชื่อมไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2563
ซื้อพระบรมฉายาลักษณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2563
ซื้ออะไหล่รถขุดตีนตะขาบ ตค 7256 สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2563
จ้างก่อสร้างแท้งค์น้ำประปา ขนาด 14,000 ลิตร หมู่ที่ 4 (ตามแบบที่ อบต.กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2563
จ้างเช็คระบบลมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน 85-8194 สพ. (รถเทลเลอร์ชนิด 12 ล้อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดท่าข้าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง