วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ก.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดไผ่โรงวัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านโคก ๗ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านไผ่ตาโม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2563
ซื้อน้ำดื่มสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯในสังกัด จำนวน 5 ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2563
จ้างรถรับ-ส่งเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร สายที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2563
ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์เฉพาะกิจพยาบาล(รถกู้ภัย-กู้ชีพ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2563
จ้างรถรับ-ส่งเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร สายที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2563
ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5ปี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อแบตเตอรี่รถยนต์เฉพาะกิจพยาบาล (รถกู้ชีพ-รถกู้ภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2563
ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย (3- 5 ปี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง