วันที่
ชื่อเรื่อง
24  มิ.ย. 2563
ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย (3-5 ปี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2563
ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐม (3-5ปี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาปูกระเบื้องห้องเก็บของ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2563
จ้างจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการปลูกต้นไม้-ปลูกหญ้าแฝก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุการศึกษา (แบบเรียน,แบบฝึกหัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2563
จ้างฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2563
จ้างซ่อมเครื่องปั๊มน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2563
จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจสภสพรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กท 7132 สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมลงหินคลุกเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 10-6 ,หมู่ที่ 10-8 (ตามที่ อบต.กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2563
ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ส่วนกลาง กต 3504 สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง