วันที่
ชื่อเรื่อง
16  มิ.ย. 2563
จ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 (ตามแบบที่ อบต.กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2563
จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน 83-7361 สพ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2563
ซื้อแบบบันทึกพัฒนาการเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2563
จ้างติดตั้งเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2563
จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง กต 3504 สพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโบสถ์ดอนลำแพน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2563
จ้างซ่อมเครื่องฉีดพ่นสารเคมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2563
ซื้อฟิล์มกรองแสงพร้อมติดตั้งสำหรับรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2563
ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ นข 4904 สพ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง