วันที่
ชื่อเรื่อง
27  พ.ค. 2563
จ้างโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมลงหินคลุกเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 6-10 ,หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2563
จ้างโครงการต่อเติม อาคาร 3 ห้องประชุม ในการตกแต่งประกอบเวที (ตามแบบที่ อบต.กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2563
จ้างจัดทำเว็บไซต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์ดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2563
วัสดุอื่นๆ จำนวน 2 รายการ
18  พ.ค. 2563
จ้างตัดสติ๊กเกอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯในสังกัด จำนวน 4 ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง