วันที่
ชื่อเรื่อง
15  พ.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับนักเรียน จำนวน 8 โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเริมเหล็ก หมู่ที่6 (ตามแบบที่ อบต.กำหนด ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมลงหินคลุกเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 4,9,12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์หมึกพิมพ์ (กองส่งเสริมการเกษตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์หมึกพิมพ์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์หมึกพิมพ์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2563
ซื้ออุปกรณ์ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโบสถ์ดอนลำแพน องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  เม.ย. 2563
ซื้อเข็มพลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง