วันที่
ชื่อเรื่อง
10  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2563
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  เม.ย. 2563
ซื้อจัดหาวัสดุ สื่อการเรียนการสอน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านโคก ๗ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  เม.ย. 2563
ซื้อจัดหาวัสดุ สื่อการเรียนการสอน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านไผ่ตาโม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (เทอร์โมมิเตอร์อินฟาเรด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (น้ำยาฆ่าเชื้อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2563
ซื้อจัดหาวัสดุ สื่อการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดไผ่โรงวัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2563
ซื้อจัดหาวัสดุ สื่อการเรียนการสอน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดท่าข้าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (แอลกอฮอล์เจล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2563
จ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องขยายเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง