วันที่
ชื่อเรื่อง
3  เม.ย. 2563
จ้างจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2563
จ้างบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม รถยนต์หมายเลขทะเบียน บษ 7392 สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองสวัสดิการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2563
ซื้อแอลกอฮอล์เจล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,750 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร หมู่ที่ 13 บ้านท่าข้าม ตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสวัสดิการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง