วันที่
ชื่อเรื่อง
30  มี.ค. 2563
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
23  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองส่งเสริมการเกษตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2563
จ้างทำหน้ากากอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2563
จ้างตรวจสภาพพร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสวัสดิการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2563
วัสดุสำนักงาน (กองส่งเสริมการเกษตร)
23  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2563
ซื้อปลั๊กไฟฟ้า 3 ตา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง