วันที่
ชื่อเรื่อง
20  มี.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2563
จ้างเหมาฉีดละอองฆ่าเชื้อไวรัส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2563
ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านโคกเจ็ดลูก องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2563
ซื้อซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดท่าข้าม องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2563
ซื้อปากกาน้ำเงินเพื่อใช้ในโครงการเฝ้าระวังและควบคุมปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2563
จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน/อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2563
จ้างเหมาจัดสถานที่โครงการอบรมเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2563
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคปอดสักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุที่ใช้ในการฝึกปฎิบัติทำหน้ากากผ้า ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2563
จ้างเหมาถ่ายเอกสารตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง