วันที่
ชื่อเรื่อง
5  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2563
จ้างป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมลงหินคลุกเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 6 (ตามที่ อบต.กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (แอลกอฮอล์ เจล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.พ. 2563
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กต 3504 สพ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2563
จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ เนื่องจากเปิดเครื่องไม่ติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2563
จ้างซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กต 3504 สพ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2563
จ้างโครงการยกระดับถนนบริเวณหน้าสะพานเข้าคลองศพเพลิง หมู่ที่ 13 (ตามแบบที่ อบต.กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่10 (ตามแบบที่อบต.กำหนด ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง