วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ม.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 ( ตามแบบที่ อบต.กำหนด ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 (ตามแบบที่ อบต.กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุโครงการตามแนวพระราชดำริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารห้องเก็บของ (ตามแบบที่ อบต.กำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14  ม.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร 3 (ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร) ตามแบบที่ อบต.กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6  ม.ค. 2563
จ้างเหมาเครื่องเล่นส่งเสริมพัฒนาการสำหรับเด็กในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดตกแต่งสถานที่ในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2563
ซื้อของรางวัลสำหรับชุดการแสดง กิจกรรมเกมส์ ในวันเด็กแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2563
จ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการวันเด็กแห่งชาติ ขนาด 2.4 x 4.8 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง