วันที่
ชื่อเรื่อง
26  พ.ย. 2562
จ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2562
จ้างโครงการลงหินคลุกเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 15 ( ตามที่ อบต.กำหนด ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2562
จ้างโครงการลงหินคลุกเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 4 (ตามที่ อบต.กำหนด ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2562
จ้างลงหินคลุกเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 6 ( ตามที่ อบต.กำหนด ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2562
จ้างโครงการลงหินคลุกเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 8 ( ตามที่ อบต.กำหนด ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2562
จ้างลงหินคลุกเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 7 ( ตามที่ อบต.กำหนด ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2562
จ้างโครงการลงหินคลุกเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 9-12 ( ตามที่ อบต.กำหนด ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2562
จ้างลงหินคลุกเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 10( ตามที่ อบต.กำหนด ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ย. 2562
จ้างจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการเปลี่ยนน้ำเสียให้เป็นน้ำใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ย. 2562
จ้างจัดทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครางการเปลี่ยนน้ำเสียให้เป็นน้ำใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง