วันที่
ชื่อเรื่อง
12  พ.ย. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดไผ่โรงวัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2562
จ้างเหมาประกอบอารหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านโคก ๗ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดท่าข้าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านไผ่ตาโม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโบสถ์ดอนลำแพน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2562
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับนักเรียน จำนวน 8 โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2562
จ้างรถรับ-ส่งนักเรียนโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร สายที่1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง