วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ต.ค. 2562
ซื้อน้ำดื่มสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร จำนวน 5 ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2562
ซื้อน้ำดื่มสำหรับนักเรียนโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร ภาคเรียนที่2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2562
จ้างรถรับ-ส่ง นักเรียนโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร สายที่2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ต.ค. 2562
จ้างเหมาจัดหทำพวงมาลา ในวันที่ 23 ตุลาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ต.ค. 2562
จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ กองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ต.ค. 2562
จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-58-165 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ต.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ต.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาจัดทำพวงมาลา ในวันที่ 13 ตุลาคม 2562 เนื่องในวันคล้ายสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ต.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหมู่ที่ 15 ถนนสายเลียบคลองสามแก้วถึึงคลองสิงหล (ตามแบบที่ อบต.กำหนด ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ต.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 9 ถนนสายเลียคลองลาดปลากรายฝั่งเหนือ ( ตามแบบที่ อบต.กำหนด ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง