วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ต.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหมู่ที่ 8 สายเลียบคลองไผ่สัก ( ตามแบบที่ อบต.กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ต.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหมู่ที่ 4 ถนนสายเลียบคลองบางหวาย ( ตามแบบที่ อบต.กำหนด ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ต.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 ถนนสายเลียบคลองบางหวาย ( ตามแบบที่ อบต.กำหนด ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ต.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 ถนนสายเลียบคลองบางตาเถร ( ตามแบบที่ อบต.กำหนด ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
จ้างครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 10 ถนนสายเลียบคลองกำนันวังฝั่งเหนือ ( ตามแบบที่ อบตกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อหนังสือพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 10 ถนนสายวัดบ้านโคกเจ็ดลูก (ตามแแบที่ อบต.กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 10 ถนนสายเลียบคลองพระยาบันลือ-ศพเพลิง (ตามที่อบต.กำหนด ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2562
จ้างโครงการซ่อมแซมอาคารเรียน 4 ชั้น โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร (ตามที่ อบต.กำหนด ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง