วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุเพื่อปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2562
ซื้อโครงการเรียนธรรมะกับพระอาจารย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุอื่น จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงคื โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-60-227 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2562
ซื้อโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนด้านกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2562
จ้างเหมาถ่ายเอกสาร ท.ด.1 และ ร.ว.9 จากสำนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี สาขาสองพี่น้อง ประจำเดือนตุลาคม2561-เดือนกันยายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมระบบประปา องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2562
ซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บบ 7528 สพ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กต 3504 สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง