วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ก.ย. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารอนุบาลของโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร (ตามที่ อบต.กำหนด ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2562
ซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมชุดลำโพง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2562
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2562
ซื้อโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2562
ซื้อโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนด้านดนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2562
จ้างโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2562
ซื้อแบตเตอรี่ FB135 รถ บบ 7528 สพ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2562
ซื้อแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2562
จ้างจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 6 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง