วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ก.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อ ตามโครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2562
จ้างจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2562
จ้างโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมลงหินคลุกเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 9,หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2562
ซื้อโครงการห้องสมุดโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2562
จ้างจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2562
จ้างรถโดยสารปรับอากาศ (ไม่ประจำทาง) ตามโครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ บริเวณโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร(ตามแบบที่ อบต.กำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3  ก.ย. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ จำนวน 2 เครื่อง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง