วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ส.ค. 2562
จ้างจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการค่ายคุณธรรมสานสัมพันธ์ผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2562
โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ บริเวณโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร(ตามแบบที่ อบต.กำหนด)
2  ก.ย. 2562
ซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอลพร้อมที่วัดส่วนสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง (ระบบInverter) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2562
จ้างจัดทำป้ายไวนิลตามโครงการฝึกทักษะอาชีพและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนในตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2562
จ้างจ้างเหมารถบัสปรับอากาศไม่ประจำทาง ตามโครงการฝึกทักษะอาชีพและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนในตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2562
จ้างจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมอบรมในโครงการฝึกทักษะอาชีพและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนในตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุ ตามโครงการฝึกทักษะอาชีพและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนในตำบลบางตาเถร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2562
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการตำบลคนดีศรีสุพรรณ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2562
จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจสภาพรถยนต์ส่วนกลาง นข 4904 สพ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง