วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ส.ค. 2562
จ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการตำบลคนดีศรีสุพรรณ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุตามโครงการตำบลคนดีศรีสุพรรณ ประจำปี 2562 จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2562
จ้างจัดทำอาหารเช้า กลางวัน อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกษตรกรในพื้นที่ตำบลบางตาเถร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2562
ซื้อหมึกผงเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 3 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเริมเหล็ก หมู่ที่ 11 (ตามที่ อบต.กำหนด ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2562
จัดซื้อ ตามโครงการอบรมการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
14  ส.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อ ตามโครงการอบรมการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง