วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ส.ค. 2562
จ้างจ้างเหมา ตามโครงการอบรมการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเริมเหล็ก หมู่ที่ 10 (ตามที่ อบต.กำหนด ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2562
ซื้อน้ำมันเพื่อใช้ในโครงการอบรมการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปี2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2562
จ้างตรวจสภาพรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน 3504 สพ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมลงหินคลุกเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 5-13 ( ตามที่ อบต.กำหนด ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้สำหรับปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารและเครื่องเล่นสนาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2562
จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-61-267 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 37 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง