วันที่
ชื่อเรื่อง
5  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุเพื่อใช้ตามโครงการในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2562
จ้างเหมาไฟประดับตกแต่งสถานที่ในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2562
จ้างเหมาผูกผ้าประดับในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2562
จ้างเหมาทำป้ายไวนิลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2562
จ้างจัดทำป้ายไวนิลตามโครงการรณรงค์เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิง เด็ก และบุคคลในครอบครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมลงหินคลุกเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 10 ,หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 17 (ตามแบบที่ อบต. กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง