วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ก.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ( กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2562
ซื้อแบตเตอรี่รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2562
ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคตามโครงการออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ป่วย ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2562
ซื้องานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2562
ซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 6 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมลงหินคลุกเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 7 (ตามแบบที่ อบต.กำหนด ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ 417-59-003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง