วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ก.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาเเละเผยแพร่ ( โทรทัศน์ LED TV แบบ Smart TV ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2562
ซื้อผ้าคลุมโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมลงหินคลุกเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 2 ( ตามแบบที่ อบต.กำหนด ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2562
ซื้อสนับสนุนค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย (3-5ปี)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดท่าข้าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2562
ซื้อสนับสนุนค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย(3-5ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านไผ่ตาโม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2562
ซื้อสนับสนุนค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย (3-5ปี)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านโคก ๗ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2562
ซื้อโครงการสนับสนุนค่าหนังใสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ3-5 ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดไผ่โรงวัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง