วันที่
ชื่อเรื่อง
11  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ กองสวัสดิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2562
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับนักเรียน จำนวน 8 โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ กองสวัสดิการและสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ กองสวัสดิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุการศึกษา(แบบเรียน แบบฝึกหัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2562
จัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับนักเรียน จำนวน 8 โรงเรียน
10  มิ.ย. 2562
อาหารเสริม(นม)สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯในสังกัด จำนวน 5 ศูนย์
10  มิ.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการคลองสวยน้ำใส ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2562
ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯในสังกัด จำนวน 5 ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการเปลี่ยนน้ำเสียให้เป็นน้ำใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง