วันที่
ชื่อเรื่อง
10  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงนิลเปลี่ยนน้ำเสียให้เป็นน้ำใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มิ.ย. 2562
จ้างจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มิ.ย. 2562
จ้างป้ายไวนิล โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มิ.ย. 2562
จ้างถ่ายเอกสารแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2562
จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน กน 3374 สพ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2562
จ้างจัดทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง