วันที่
ชื่อเรื่อง
22  พ.ค. 2562
ซื้อเก้าอี้แบบมีพนักพิงมีล้อเลื่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานจำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2562
จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาคมตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2562
จ้างเหมาจำทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมประชาคมตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2562
จ้างจัดทำเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง