วันที่
ชื่อเรื่อง
15  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเริมเหล็ก หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2562
จ้างซ่อมบำรุงรักษาซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน บษ 7392 สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมลงหินคลุกเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 7,9,2-16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อน้ำดื่มสำหรับโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2562
จ้างรถรับ-ส่งเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร สายที่2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2562
จ้างจ้างเหมารถรับ-ส่งเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร สายที่1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเริมเหล็ก หมู่ที่ 9 (ตามที่ อบต.กำหนด ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บษ 1456 สพ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2562
จ้างขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง