วันที่
ชื่อเรื่อง
10  พ.ค. 2562
ซื้อยางรถน้ำอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2562
จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ (กล้องถ่ายภาพ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 9 ถนนสายเลียบคลองศพเพลิงฝั่งตะวันออก เริ่มตั้งแต่สะพานปูนบ้านนายทวี สีบานเย็น ถึงถนน คสล.ตำบลบ้านช้าง ตรงบ้าน นายเสน่ห์ แก้วประเสริฐ มีความกว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาว 3,070 เมตร หนา 0.05 เมตร ( ตามแบบที่ อบต.กำหนด ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10  พ.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2562
จ้างฝังท่อข้ามคลอง หมู่ที่ 16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2562
จ้างฝังท่อข้ามคลอง หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2562
จ้างตรวจสภาพรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง