วันที่
ชื่อเรื่อง
1  พ.ค. 2562
จ้างตกแต่งเวที โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2562
จ้างผูกผ้าประดับตกแต่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2562
จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุเพื่อดำเนินการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2562
จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและเปลี่ยนกระจกมองข้างรถยนต์ส่วนกลาง(รถตู้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สพ.ถ.74-001 สายบ้านบางซอ-บ้านโคกเจ็ดลูก หมู่ที่ 13,10 จากบ้านนายสงบ บุญครอง กว้าง 6 เมตร ยาว 2,390 เมตร หนา 0.05 เมตร ถึงบ่อกุ้งนายวันชัย สุนทรีเกษม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19  เม.ย. 2562
ซื้อกระบองไฟกระพริบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2562
จ้างเหมาล้างแอร์สำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง