วันที่
ชื่อเรื่อง
18  เม.ย. 2562
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2562
จ้างเหมาซ่อมเครื่องปริ้น (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2562
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถเทลเลอร์ ชนิด 12 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2562
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สพ.ถ.74-001 สายบ้านบางซอ-บ้านโคกเจ็ดลูก หมู่ที่ 13,10 จากบ้านนายสงบ บุญครอง กว้าง 6 เมตร ยาว 2,390 เมตร หนา 0.05 เมตร ถึงบ่อกุ้งนายวันชัย สุนทรีเกษม
5  เม.ย. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ 88-7361 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2562
ทำป้ายไวนิลโครงการขับขี่ปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562
2  เม.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายคลองพระยาบันลือ-ศพเพลิง หมู่ที่ 8-10 รหัสทางหลวงท้องถิ่น สพ.ถ.74-002 จากถนนลาดยางเดิมสะพานข้ามคลองกำนันวัง ถึงบริเวณบ่อกุ้งนายวันชัย สุนทรีเกษม กว้าง 6 เมตร ยาว 794 เมตร หนา 0.05 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29  มี.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมถนนลงหินคลุกเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 6,11,13,16และหมู่ที่ 17 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง