วันที่
ชื่อเรื่อง
27  มี.ค. 2562
ซื้อเครื่องออกกำลังกาย จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2562
จ้างจัดทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมสุขภาพที่ดีในสตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2562
ซื้อบุ้งกี๋ตักวัชพืชสำหรับรถขุดตีนตะขาบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2562
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 9 ถนนสายเลียบคลองศพเพลิงฝั่งตะวันออก เริ่มตั้งแต่สะพานปูนบ้านนายทวี สีบานเย็น ถึงถนน คสล.ตำบลบ้านช้าง ตรงบ้าน นายเสน่ห์ แก้วประเสริฐ มีความกว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาว 3,070 เมตร หนา 0.05 เมตร ( ตามแบบที่ อบต.กำหนด )
18  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงานโครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการจัดการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2562
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายคลองพระยาบันลือ-ศพเพลิง หมู่ที่ 8-10 รหัสทางหลวงท้องถิ่น สพ.ถ.74-002 จากถนนลาดยางเดิมสะพานข้ามคลองกำนันวัง ถึงบริเวณบ่อกุ้งนายวันชัย สุนทรีเกษม กว้าง 6 เมตร ยาว 794 เมตร หนา 0.05 เมตร
20  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง