วันที่
ชื่อเรื่อง
20  มี.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อเวทีถอดประกอบพร้อมอุปกรณ์ประกอบเวที โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชาหมู่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2562
จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธื และป้ารณรงค์โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2562
จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน/อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2562
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ
15  มี.ค. 2562
จ้างเหมาจัดทำพานพุ่มดอกไม้สดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2562
จ้างจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2562
ซื้อปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2562
ซื้อประกันคุณภาพการศึกษาระดับปฐมศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2562
ก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายคลองศพเพลิงฝั่งตะวันออกเริ่มตั้งแต่สะพานปูนบ้านนายทวี สีบานเย็น ถึงถนน คสล.ตำบลบ้านช้าง ตรงบ้าน นายเสน่ห์ แก้วประเสริฐ กว้าง 5 เมตร ยาว 3,100 เมตร หนา 0.05 เมตร