วันที่
ชื่อเรื่อง
25  พ.ย. 2563
จ้างลงหินคลุกเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 4 ถนนสายเลียบคลองลาดตาจันทร์(ฝั่งใต้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2563
จ้างลงหินคลุกเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 13 ถนนสายเลียบคลองบางปลาร้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2563
จ้างลงหินคลุกเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 9 ถนนสายเลียบคลองศพเพลิง(ฝั่งตะวันตก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2563
จ้างลงหินคลุกเกลี่ยแต่ง หมู่ที่8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2563
จ้างลงหินคลุกเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 8-16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2563
จ้างลงหินคลุกเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 7 ถนนสายเลียบคลองขุนขยันฝั่งตะวันตก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2563
จ้างลงหินคลุกเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2563
จ้างลงหินคลุกเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2563
จ้างลงหินคลุกเกลี่ยแต่ง หมู่ที่6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2563
จ้างลงหินคลุกเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 4 ถนนสายเลียบคลองรางตาเขียน 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง